Seznam literatury

POVINNÁ LITERATURA

K první otázce ústní zkoušky uchazeči povinně nastudují tento titul:

  1. Pals, Daniel L. Osm teorií náboženství. Praha: ExOriente, 2015 (tři vybrané kapitoly).

DOPORUČENÁ LITERATURA

Následující tituly jsou pouze vodítkem a pomůckou pro výběr literatury, abyste nemuseli tápat, pokud si k některému okruhu chcete přečíst titul, u nějž lze zaručit odborné kvality.

I. Religionistika

1. Fenomenologie náboženství

Eliade, Mircea. Mýtus a skutečnost. Praha: Oikúmené, 2011.
Eliade, Mircea. Mýtus o věčném návratu. Praha: Oikúmené, 1993.
Eliade, Mircea. Posvátné a profánní. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994.
Otto, Rudolf. Posvátno. Praha: Vyšehrad, 1998.

2. Filosofie náboženství

Aurelius Augustinus. Vyznání. Praha: Kalich, 1990, 1997, 1999, (19261).
Buber, Martin. Já a ty. Praha: Mladá fronta, 1969; Olomouc: Votobia, 1996.
Bultmann, Rudolf. Dějiny a eschatologie. Praha: Oikúmené, 1994.
Eckhart, Meister. Mistr Eckhart a středověká mystika. Praha: Zvon, 1993.
Jaspers, Karl. Filozofická víra. Praha: ISE, 1994.
Kierkegaard, Søren. Bázeň a chvění. Praha: Svoboda-Libertas, 1993, str. 7–115.
Kouba, Pavel. Nietzsche. Praha: Český spisovatel, 1995.
Nietzsche, Friedrich W. Radostná věda. Praha: Votobia, 1996.
Petříček, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie. Praha: Herrmann a synové, 1991.
Schleiermacher, Friedrich. O náboženství. Praha: Vyšehrad, 2012.
Teilhard de Chardin, Pierre. Chuť žít. Praha: Vyšehrad, 1970.

3. Psychologie náboženství

Erikson, Erik H. Mladý muž Luther. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1996.
Freud, Sigmund. Totem a tabu. Praha: Práh, 1991.
Fromm, Erich. Budete jako bohové. Praha: Lidové noviny, 1993.
James, William. Druhy náboženské zkušenosti. Praha: Melantrich, 1930.
Jung, Carl Gustav. Duše moderního člověka. Praha: Atlantis, 1994.
Jung, Carl Gustav. Obraz člověka a obraz Boha. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 2001.

4. Sociologie náboženství

Berger, Peter Ludwig. Vzdálená sláva. Brno: Barrister and Principal, 1997.
Durkheim, Émile. Elementární formy náboženského života. Praha: Oikúmené, 2002.
Kepel, Gilles. Boží pomsta. Praha: Atlantis, 1996.
Lužný, Dušan. Nová náboženská hnutí. Brno: MU, 1997.
Maier, Hans. Politická náboženství. Brno: CDK, 1999.
Vojtíšek, Zdeněk. Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. Brno: L. Marek, 2009.
Weber, M. „Protestantská etika a duch kapitalismu“. In týž, Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikúmené, 2009, str. 182–223.

5. Antropologie náboženství

Bowie, Fiona. Antropologie náboženství. Praha: Portál, 2008.
Douglas, Mary. Čistota a nebezpečí: Analýza konceptu znečištění a tabu, Praha: Malvern, 2014.
Lévi-Strauss, Claude. Myšlení přírodních národů. Liberec: Dauphin, 1996.
Lévi-Strauss, Claude. Strukturální antropologie. Praha: Argo, 2006.
Turner, Victor. Průběh rituálu. Brno: Computer Press, 2004.
Wiseman, Boris a Judy Growes. Lévi-Strauss a strukturální antropologie. Praha: Portál, 2009.

6. Srovnávací religionistika

Antalík, Dalibor. Jak srovnávat nesrovnatelné: Strategie mezináboženské komparace. Praha: Oikúmené, 2005.
Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích. Praha: Vyšehrad, 1997.
Dumézil, Georges. Mýty a bohové Indoevropanů. Praha: Oikúmené, 1997.
Chlup, Radek (ed.). Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2004.
Chlup, Radek (ed.). Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2007.
Kozák, Jan A. Monomýtus: Syntetické pojednání o teorii mýtu. Praha: Malvern 2021.
Puhvel, Jaan. Srovnávací mythologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
Vítek, Tomáš – Jiří Starý – Dalibor Antalík. Věštění a prorokování v archaických kulturách. Praha: Herrmann & synové, 2006.

II. Jednotlivé náboženské okruhy

1. Mezopotámie, Syropalestina, Anatolie

Bottéro, Jean. Nejstarší náboženství: Mezopotámie. Praha: Academia, 2005.
Epos o Gilgamešovi. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003.
Heller, Jan. Starověká náboženství: Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu. Neratovice: Verbum, 2010 (3. vyd.).
Hrůša, Ivan. Bohové, chrámy, obřady a lidé. Náboženství staré Mezopotámie. Praha: Vyšehrad, 2015.
Mýty staré Mezopotámie. Praha: Odeon, 1977.
Prosecký, Jiří. Prameny moudrosti: Mudroslovná literatura staré Mezopotámie. Praha: Oikúmené, 1995.
Prosecký, Jiří. Slova do hlíny vepsaná: Mýty a legendy Babylóňanů. Praha: Academia, 2010.

2. Egypt

Assmann, Jan. Egypt: theologie a zbožnost rané civilizace. Praha: Oikúmené, 2002.
Assmann, Jan – Thomas H. Macho. Smrt jako fenomén kulturní teorie: obrazy smrti a zádušní kult ve starověkém Egyptě. Praha: Vyšehrad, 2003.
Baines, John – L. H. Lesko – D. P. Silverman. Náboženství ve starověkém Egyptě. Neratovice: Verbum, 2009.
Hornung, Erik. Tajemný Egypt: kořeny hermetické moudrosti. Litomyšl: Paseka, 2002.
Janák, Jiří. Staroegyptské náboženství I–II. Praha: Oikúmené, 2009 a 2012.
Lexa, František. Náboženská literatura staroegyptská. 2 sv. Praha: Herrmann & synové, 1997.
Staroegyptská Kniha mrtvých. Praha: DoKořán, 2009.
Vachala, Břetislav. Moudrost starého Egypta. Praha: Knižní podnikatelský klub, 1992.

3. Řekové

Aischylos. Oresteia. In Antické tragédie. Praha: Odeon, 1970.
Dostálová, Růžena a Radislav Hošek. Antická mystéria. Praha: Vyšehrad, 1997.
Eurípidés. Hippolytos a jiné tragédie/Héraklés a jiné tragédie. Praha: Svoboda, 1986 a 1988.
Homér. Ílias. Libovolné vydání v překladu Otmara Vaňorného.
Homérské Hymny. Praha: SNKLHU, 1959.
Platón. Faidros/Obrana Sókrata/Symposion. Praha: Oikúmené, 1993–94.
Sofoklés. Tragédie. Praha: Svoboda, 1975.
Vernant, Jean-Pierre. Počátky řeckého myšlení. Praha: ISE, 1993.
Veyne, Paul. Věřili Řekové svým mýtům? Praha: Oikúmené, 1999.

4. Etruskové a Římané

Bonfanteová, Larissa a Judith Swaddlingová. Etruské mýty. Praha: KMa, 2007.
Rüpke, Jörg, Náboženství Římanů. Praha: Vyšehrad, 2007.
Turcan, Robert. Mithra a mithraismus. Praha: Vyšehrad, 2004.

5. Keltové

Greenová, Miranda Jane. Keltské mýty. Praha: NLN, 1998.
Mabinogi: Keltské pověsti. Praha: »Zvláštní vydání…«, 19954.
MacKillop, James. Keltské bájesloví. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

6. Germáni

Edda. Praha: SNKLU, 1962; Praha: Argo, 2004.
Page, Raymond Ian. Severské mýty. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
Snorri Sturluson. Edda a Sága o Ynglinzích. Praha: Odeon, 1988; Praha: Argo, 2003.
Kozák, Jan: Sága o Hervaře, Praha: Herrmann a synové, 2008.
Kozák, Jan: Óðinn: mýtus, oběť a iniciace. Praha: Herrmann a synové, 2017.

7. Slované

Pitro, Martin a Petr Vokáč. Bohové dávných Slovanů. Praha: Nakladatelství ISV, 2002.
Téra, Michal. Perun – bůh hromovládce. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009.
Váňa, Zdeněk. Svět slovanských bohů a démonů. Praha: Panorama, 1990.
Dynda, Jiří. Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech. Praha: Scriptorium 2017.

8. Gnosticismus

Culdautová, Francine. Nástin gnostické theologie. Praha: Oikúmené, 1999.
Matoušek, Jaroslav. Gnose. Praha: Herrmann a synové, 1994.
Pokorný, Petr. Píseň o perle: tajné knihy starověkých gnostiků. Praha: Vyšehrad, 1998.

9. Mazdaismus

Decret, François. Mání a tradice manicheismu. Bratislava: CAD Press, 1994.
Klíma, Otakar. Zarathuštra. Praha: Orbis, 1964.
Klíma, Otakar. Oběti ohňům: Výběr z památek staroíránské a středoíránské literatury. Praha: Odeon, 1985.

10. Judaismus

Buber, Martin. Cesta člověka podle chasidského učení. Olomouc: Votobia, 1994.
Cohen, Abraham. Talmud (pro každého): Historie, struktura a hlavní témata Talmudu. Praha: Sefer, 2006.
Di Sante, Carmine. Židovská modlitba. Praha: Oikúmené, 1995.
Gillman, Neil. Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení. Praha: Vyšehrad, 2007.
Heschel, Abraham Joshua. Šabat: jeho význam pro současného člověka. Praha: Academia 2009.
Krupp, Michael. Osmnáct století Izraele: Od zániku Chrámu do počátků sionismu. Praha:  P3K, 2010.
Nosek, Bedřich a Pavla Damohorská. Židovské tradice a zvyky. Praha: Karolinum, 2010.
Sadek, Vladimír. Židovská mystika. Praha: FRA, 2003.
Scholem, Gershom. Davidova hvězda. Praha: Nakladatelství F. Kafky, 1995.
Sláma, Petr. Tanu rabanan: Antologie rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 2010
Solovějčik, Josef. Halachický člověk. Praha: Academia, 2012.
Spiegel, Paul. Kdo jsou Židé? Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2007.
Stemberger, Günter. Talmud a midraš: Úvod do rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 1999.
Stern, Marc. Svátky v životě Židů. Praha: Vyšehrad, 2002.

11. Křesťanství

Brague, Remi. O Bohu u křesťanů. Brno: CDK, 2011.
Brož, Luděk. Cesta Karla Bartha. Praha: Kalich, 1988.
Filipi, Pavel. Křesťanstvo. Brno: CDK, 1996.
Jan od Kříže. Temná noc. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995.
Just, Jiří et al. Luteráni v českých zemích v proměnách staletí. Praha: Lutherova společnost, 2009.
Küng, Hans. Křesťanství a hinduismus/buddhismus/islám/náboženství Číny. 4 sv. Praha: Vyšehrad, 1997-99.
Pesch, Otto Hermann. Cesty k Lutherovi. Brno: CDK, 1999.
Pokorný, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993.
Poláková, Jolana. Perspektiva naděje. Praha: Vyšehrad, 1995.
Smolík, Josef. Současné pokusy o interpretaci evangelia. Praha: Oikúmené, 1993.
Sudbrack, Josef. Mystika. Dačice: Karmelitánské nakladatelství Kostelní vydří, 1995.
Šestov, Lev. Apoteóza vykořeněnosti. Praha: Herrmann a synové, 1995.
Vouga, Francois. Dějiny raného křesťanství. Praha: Vyšehrad, Brno: CDK, 1997.

12. Islám

Boušek, Daniel. Polemika islámu s judaismem a hebrejskou Biblí ve středověku. Praha: Academia, 2013.
Hrbek, Ivan. „Úvod“. In Korán. Praha: Academia, 2000, str. 9–106.
Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1992.
Kropáček, Luboš. Súfismus. Dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008.

13. Hinduismus

Bhagavadgíta. Praha: Odeon, 1976.
Hinduismus. Vybral Dušan Zbavitel. Praha: Argo, 2008.
Preinhaelterová, Hana. Hinduista od zrození do zrození. Praha: Vyšehrad,1997.
Rámájana. Převypr. Dušan Zbavitel. Praha: Argo, 2000.
Védské hymny. Praha: DharmaGaia, 2000.
Zbavitel, Dušan. Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti. Praha: DharmaGaia, 1993.
Zbavitel, Dušan (ed.). Bohové s lotosovýma očima. Praha: Vyšehrad, 1986.

14. Buddhismus

Čínský, japonský a korejský buddhismus. Vybral Oldřich Král. Praha: Argo, 2011.
Diamantová sútra. Praha: DharmaGaia, 2014.
Džátaky: Příběhy z minulých životů Buddhy. Praha:  DharmaGaia, 2007.
Fišer, Ivo. Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu. Praha: DharmaGaia, 1992.
Fremantle, Francesca. Zářivá prázdnota: Průvodce tibetskou Knihou mrtvých. Praha: Eminent, 2006.
Lopez, Donald. Příběh buddhismu. Brno: Barrister a Principal, 2003.
Miltner, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu. Praha: Vyšehrad, 2001.
Nyanasatta Thera. Základy buddhismu. Praha: Alternativa, 1992.
Raný indický buddhismus. Vybral Dušan Zbavitel. Praha: Argo, 2008.
Snelling, John. Buddhismus. Praha: Ikar, 2000.
Tändzin Gjamccho. Úvod do buddhismu. 2. vyd. Praha: DharmaGaia a Buddhistická společnost, 1999.
Williams, Paul. Buddhistické myšlení. Praha: ExOriente, 2011.

15. Náboženství Číny, Koreje a Japonska

Earhart, Byron. Náboženství Japonska. Mnoho tradic na jedné svaté cestě. Praha: Prostor, 1999.
Hartzová, Paula R. Taoismus. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1996.
Hooblerovi, Thomas a Dorothy. Konfucianismus. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1997.
Cheng, Anne. Dějiny čínského myšlení. Praha: DharmaGaia, 2006.
Irjŏn, Samguk jusa. Nepominutelné události Tří království. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.
Kodžiki: kronika dávného Japonska. Praha: ExOriente, 2012.
Král, Oldřich. Čínská filosofie: Pohled z dějin. Lásenice: Maxima, 2005.
Overmyer, Daniel L. Náboženství Číny. Praha: Prostor, 1998.
Velké učení. Doktrína středu. Lásenice: Maxima, 2008.

16. Původní náboženství Střední a Jižní Ameriky

Kostićová, Zuzana – Markéta Křížová – Sylvie Květinová. Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky. Praha: XYZ, 2011.

17. Šamanismus

DuBois, Thomas A. Úvod do šamanismu. Praha: Volvox Globator, 2011.