Naši pedagogové

Doc. Dalibor Antalík, Dr. (*1966)

se věnuje starověkému Přednímu východu. V jeho rámci se specializuje na předžidovské a předislámské náboženské tradice starověkých Semitů. Kromě historické religionistiky zaměřené na daný areál se dobře orientuje též v oblasti biblistiky a tzv. staré orientalistiky.

Příležitostně se zabývá východisky a možnostmi srovnávacích postupů, které lze uplatnit při studiu archaických náboženských kultur.

Podrobný životopis a seznam publikací

Prof. PhDr. Tomáš Halík ThD. (*1948)

se zabývá zejména filozofií náboženství a sociologií náboženství, náboženstvím v pohledu hlubinné psychologie, vztahem křesťanství a sekularizace, duchovní identitou Evropy a otázkami mezináboženského dialogu. Je autorem řady knih, v nichž se pokouší o duchovní diagnózu soudobé společnosti, pohybuje se na rozhraní filozofie, teologie, religionistiky a společenských věd a navazuje přitom na některé motivy mystiky a „negativní teologie“.

Podrobný životopis a seznam publikací

Další informace naleznete též na stránkách www.halik.cz.

Doc. Radek Chlup, PhD. (*1972)

se specializuje na náboženství a myšlení klasického Řecka. Věnuje se výkladu mýtů a rituálů, přičemž ho zajímají i mýty a rituály současné (sekulární) a možnosti jejich aktivního vytváření. Metodologicky mu je blízká antropologie náboženství a strukturalismus ve svých různých podobách.

Podrobný životopis a seznam publikací

Jan A. Kozák, PhD. (*1979)

vystudoval latinu a religionistiku, zaměřuje se především na náboženství předkřesťanské Skandinávie, vyučuje četby v latině a staroseverštině.

V oblasti metody se specializuje na přesahy a paralely mezi religionistikou a srovnávací jazykovědou, indoevropskou komparativní školu G. Dumézila a hlubinně psychologické výkladové metody. Trvalou oblastí jeho zájmu je teorie mýtu a jeho interpretace.

Podrobný životopis a seznam publikací

Milan Lyčka, PhD. (*1956)

se specializuje na judaismus, zejména na dějiny židovského myšlení a filosofii judaismu, učí klasickou hebrejštinu.

V metodologické oblasti se zabývá fenomenologií náboženství jakožto svébytnou formou filosofické reflexe náboženství.

Podrobný životopis a seznam publikací

Tereza Matějčková, PhD. (*1984)

vystudovala filosofii a religionistiku. Ve své disertační práci se zabývala Hegelovou Fenomenologií ducha. Specializuje se na filosofii náboženství, především s ohledem na její vznik v německém klasickém myšlení. Zabývá se rovněž sociologií náboženství. Publikovala statě k německé klasické a moderní filosofii.

Podrobný životopis a seznam publikací

Martin Pehal, PhD. (*1982)

vystudoval egyptologii a religionistiku, zaměřuje se především na náboženství starého Egypta ve všech jeho fázích cčetně pozdní antiky. Ve své disertaci provedl neostrukturalistickou analýzu staroegyptských mýtů. Zajímají ho i rituály se zvláštním důrazem na rituálně hraniční fenomény v současné společnosti (veřejná festivita). Metodologicky navazuje na strukturalismus C. Lévi-Strausse a T. Turnera, v rámci rituálních studií čerpá inspiraci z ritologa R. Grimese.

Podrobný životopis a seznam publikací