Jak se připravit na překlad

Jak se mám připravovat na překlad?

Studium religionistiky spočívá z velké části v rozboru odborných textů, ať již jde o pramenné texty filosofické či náboženské nebo o současnou sekundární literaturu. Překladová část přijímacích zkoušek má za úkol ověřit, zda ovládáte alespoň jeden světový jazyk natolik spolehlivě, abyste byli této práce s cizojazyčnými texty schopni.

Texty vybíráme podle dvou kritérií:

  • Musí jít o texty se složitou myšlenkovou strukturou, aby byl každý nucen při překládání přemýšlet a nemohl pouze mechanicky převádět cizojazyčná slova a vazby do češtiny
  • Musí jít o texty jazykově náročné, k jejichž porozumění nepostačuje základní středoškolská angličtina/němčina/francouzština, nýbrž které předpokládají, že jste schopni s daným jazykem pracovat ve větší šíři.

Při překládání je velmi důležité sledovat argumentaci textu a hlídat si, jestli je výsledný český text logický a myšlenkově koherentní.

Z minulých let máme zkušenost, že uchazeči často překladovou zkoušku podceňují a spoléhají na to, že jsou-li schopni v daném jazyce ústně komunikovat, nebude jim překlad činit problémy. Běžná mluvená komunikace pracuje ovšem jen s omezeným výsekem daného jazyka, zatímco v písemné formě nabývá jazyk mnohem bohatších a složitějších podob. Chcete-li proto u jazykové části zkoušek uspět, je třeba co nejdříve začít s četbou cizojazyčných textů, včetně textů odborných.