Čím je specifická naše religionistika

Studium religionistiky na FF UK je specifické zejména ve dvou směrech:

1) Tematické zaměření religionistiky na našem ústavu

Rozumějící přístup

Významným rysem naší religionistiky je snaha porozumět různým odlišným způsobům myšlení a světonázorům, aniž bychom je předem pokládali za podřadnější než způsob náš. Nechceme po vzoru exaktních věd „odvysvětlit“ náboženské chování a prožívání jakožto pouhý výsledek biologických faktorů, sociálních tlaků či mocenských potřeb. Nahlížíme ho naopak v jeho komplexnosti především jakožto určitý model skutečnosti, kterému je možné porozumět, a ozřejmit tak jeho specifickou podobu a vnitřní logiku.

Ruku v ruce s tím jde naše zaměření na náboženské myšlení. Zajímají nás různé způsoby, jimiž se lidé ve světě orientují, nacházejí v něm řád a snaží se ho vidět jako smysluplný celek – ať už tak činí pomocí filosofických koncepcí, nebo třeba prostřednictvím mýtů a symbolických obrazů.

Starověk jako zrcadlo současnosti

Religionistika u nás na ÚFaR je unikátní tím, že se vedle živých náboženství rozsáhle věnujeme starým polyteistickým náboženstvím antického Řecka, starého Předního Východu a Egypta, starých Seveřanů a Slovanů. Tato náboženství studujeme nejen pro jejich kulturní bohatství, ale také proto, že nám díky odstupu, který od nich máme, umožňují lépe nahlédnout obecné principy náboženského chování, a díky tomu i lépe porozumět obdobám tohoto chování v našem současném světě.

V naší současnosti nás vlastně více než velké tradice typu křesťanství či islá­mu zajímá symbolické myšlení a jednání obecně, a to i mimo oblast přísně vzato nábo­ženskou. Zkoumáme rituální a mytické vzorce v sekulární sféře, ať už jde o veřejné festivity (masopusty apod.), přechodové rituály, politické mýty, filmy, počítačové hry atd.

2) Individuální přístup

V každém ročníku je jen zhruba 10–15 studentů. Díky tomu se jim můžeme od počátku individuálně věnovat.

Většina zkoušek je ústních a má formu dialogu. Vyhýbáme se testům, jež často prověřují jen mechanické znalosti, nikoli však schopnost práce s nimi.

Předností našeho ústavu je též kvalitní studijní zázemí:

  • Naše moderně zrekonstruovaná knihovna (viz fotografie knihovny u textu) nabízí jednu z nejlepších kolekcí české i zahraniční religionistické literatury v ČR. Knihovna je otevřena celodenně šest dní v týdnu, k dispozici je též útulná studovna. Vedle toho mají studenti možnost studovat též v centrální Knihovně Jana Palacha v suterénu fakulty.
  • Fakultní internetová síť umožňuje přístup ke špičkovým akademickým databázím, které studentům výrazně usnadňují práci.
  • Zásadní předností našeho ústavu je v neposlední řadě též skvělý výhled, který z řady jeho místností budete mít.