Čím je specifická naše religionistika

Studium religionistiky na FF UK je specifické zejména ve dvou směrech:

1) Tematické zaměření religionistiky na našem ústavu

Rozumějící přístup

Významným rysem naší religionistiky je snaha porozumět různým odlišným způsobům myšlení a světonázorům, aniž bychom je předem pokládali za podřadnější než způsob náš. Nechceme po vzoru exaktních věd „odvysvětlit“ náboženské chování a prožívání jakožto pouhý výsledek biologických faktorů, sociálních tlaků či mocenských potřeb. Nahlížíme ho naopak v jeho komplexnosti především jakožto určitý model skutečnosti, kterému je možné porozumět, a ozřejmit tak jeho specifickou podobu a vnitřní logiku.

Ruku v ruce s tím jde naše zaměření na náboženské myšlení. Zajímají nás různé způsoby, jimiž se lidé ve světě orientují, nacházejí v něm řád a snaží se ho vidět jako smysluplný celek – ať už tak činí pomocí filosofických koncepcí, nebo třeba prostřednictvím mýtů a symbolických obrazů.

Starověk jako zrcadlo současnosti

Religionistika u nás na ÚFaR je unikátní tím, že se vedle živých náboženství rozsáhle věnujeme starým polyteistickým náboženstvím antického Řecka a Říma, starého Předního Východu a Egypta, starých Seveřanů a Slovanů. Tato náboženství studujeme nejen pro jejich kulturní bohatství, ale také proto, že nám díky odstupu, který od nich máme, umožňují lépe nahlédnout obecné principy náboženského chování, a díky tomu i lépe porozumět obdobám tohoto chování v našem současném světě.

Ze současných náboženských tradic se zaměřujeme zejména na křesťanství, judaismus a buddhismus, v menší míře též na islám. Na rozdíl od jiných religionistických pracovišť se naopak systematicky nevěnujeme sociologickému mapování současných nových náboženských hnutí. Neznamená to ovšem, že nás současné alternativní náboženské proudy nezajímají. Jsme nicméně přesvědčeni, že i jim lze dobře porozumět v kontextu tradičních náboženství a chápat je jako variaci na ně.

2) Individuální přístup

Ke studiu přijímáme zhruba 15-20 studentů ročně. Díky tomu se jim můžeme od počátku individuálně věnovat.

Většina zkoušek je ústních a má formu dialogu. Vyhýbáme se testům, jež často prověřují jen mechanické znalosti, nikoli však schopnost práce s nimi.

Předností našeho ústavu je též kvalitní studijní zázemí:

  • Naše moderně zrekonstruovaná knihovna (viz fotografie knihovny u textu) nabízí jednu z nejlepších kolekcí české i zahraniční religionistické literatury v ČR. Knihovna je otevřena celodenně šest dní v týdnu, k dispozici je též útulná studovna. Vedle toho mají studenti možnost studovat též v centrální Knihovně Jana Palacha v suterénu fakulty.
  • Fakultní internetová síť umožňuje přístup ke špičkovým akademickým databázím, které studentům výrazně usnadňují práci.
  • Zásadní předností našeho ústavu je v neposlední řadě též skvělý výhled, který z řady jeho místností budete mít.