Úvodní stránka » Kdo jsou naši pedagogové?

Kdo jsou naši pedagogové?


Doc. Dalibor Antalík, Dr. (*1966)


se věnuje starověkému Přednímu východu. V jeho rámci se specializuje na předžidovské a předislámské náboženské tradice starověkých Semitů. Kromě historické religionistiky zaměřené na daný areál se dobře orientuje též v oblasti biblistiky a tzv. staré orientalistiky.


Příležitostně se zabývá východisky a možnostmi srovnávacích postupů, které lze uplatnit při studiu archaických náboženských kultur.


Podrobný životopis a seznam publikacíProf. PhDr. Tomáš Halík Th.D. (*1948)


se zabývá zejména filozofií náboženství a sociologií náboženství, náboženstvím v pohledu hlubinné psychologie, vztahem křesťanství a sekularizace, duchovní identitou Evropy a otázkami mezináboženského dialogu. Je autorem řady knih, v nichž se pokouší o duchovní diagnózu soudobé společnosti, pohybuje se na rozhraní filozofie, teologie, religionistiky a společenských věd a navazuje přitom na některé motivy mystiky a „negativní teologie“.


Podrobný životopis a seznam publikací


Další informace naleznete též na stránkách www.halik.cz.


Radek Chlup, PhD. (*1972)


se specializuje na klasické Řecko. Přednáší a publikuje články o řeckém náboženství, učí řečtinu a je též dobrým znalcem antické filosofie, zvláště pak platonismu a novoplatonismu.


Na půdě metodologie se zabývá antropologií náboženství, blízký je mu strukturalismus ve svých různých podobách. Věnuje se výkladu mýtů, zajímá se i o teorii rituálu a možnosti jeho interpretace.


Podrobný životopis a seznam publikacíJan A. Kozák, Ph.D. (*1979)


vystudoval latinu a religionistiku, zaměřuje se především na náboženství předkřesťanské Skandinávie, vyučuje četby v latině a staroseverštině.


V oblasti metody se specializuje na přesahy a paralely mezi religionistikou a srovnávací jazykovědou, indoevropskou komparativní školu G. Dumézila a hlubinně psychologické výkladové metody. Trvalou oblastí jeho zájmu je teorie mýtu a jeho interpretace.


Podrobný životopis a seznam publikacíMilan Lyčka, PhD. (*1956)


se specializuje na judaismus, zejména na dějiny židovského myšlení a filosofii judaismu, učí klasickou hebrejštinu.


V metodologické oblasti se zabývá fenomenologií náboženství jakožto svébytnou formou filosofické reflexe náboženství.


Podrobný životopis a seznam publikacíTereza Matějčková, Ph.D. (*1984)


vystudovala filosofii a religionistiku. Ve své disertační práci se zabývala Hegelovou Fenomenologií ducha. Specializuje se na filosofii náboženství, především s ohledem na její vznik v německém klasickém myšlení. Zabývá se rovněž sociologií náboženství. Publikovala statě k německé klasické a moderní filosofii.


Podrobný životopis a seznam publikacíMartin Pehal, Ph.D. (*1982)


vystudoval egyptologii a religionistiku, zaměřuje se především na náboženství starého Egypta ve všech jeho fázích cčetně pozdní antiky. Ve své disertaci provedl neostrukturalistickou analýzu staroegyptských mýtů. Zajímají ho i rituály se zvláštním důrazem na rituálně hraniční fenomény v současné společnosti (veřejná festivita). Metodologicky navazuje na strukturalismus C. Lévi-Strausse a T. Turnera, v rámci rituálních studií čerpá inspiraci z ritologa R. Grimese.


Podrobný životopis a seznam publikacíMgr. Marek Zemánek, M.A. (*1982)


vystudoval buddhistická studia a koreanistiku; specializuje se na dálněvýchodní buddhismus a korejská náboženství v kontextu náboženství a filosofie Číny a Japonska.


Kromě vývoje buddhistického myšlení na Dálném východě se zabývá proměnami buddhistických rituálů spojených se smrtí, vztahem mýtu a historie v Koreji a věnuje se mapování současných podob tradičního korejského náboženství a jejich teoretické reflexi.


Podrobný životopis a seznam publikací